#

Bộ môn Dịch tễ học & Thống kê y tế - Dân số


Bộ môn: Dịch tễ học – Thống kê Y tế và Dân số
Số nhân sự:  1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ-GVC, 1 ThS Giảng viên chính, 7 ThS, 2 Bác sĩ YHDP ngạch giảng viên, 1 Cử nhân YTCC (kiêm thư ký khoa YTCC) và 1 kỹ thuật viên

 

Thông tin chung về Bộ môn


 

Chức năng: Bộ môn Dịch tễ học – Thống kê y tế và dân số thực hiện song song các chức năng đào tạo đại học và sau đại học, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt về dịch tễ học, thống kê y tế và dân số, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội trong sự nghiệp phát triển chung của Khoa Y tế công cộng và của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

Đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy đại học, hướng dẫn thực tập cộng đồng, giảng dạy sau đại học, hướng dẫn học viên cao học, tham gia biên soạn các giáo trình thuộc chuyên ngành của Bộ môn.

Các học phần giảng dạy cho các đối tượng Đại học: Thống kê y học, Dân số học, Kỹ năng phân tích xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê chuyên dụng, Tin học ứng dụng, Nhân học y tế, Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, Nghiên cứu định tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục, Quản lý chương trình và dự án y tế, Phân loại bệnh tật và tử vong quốc tế, Dịch tễ học, Dịch tễ học 1, Dịch tễ học 2, Dịch tễ học 3, Dịch tễ học cơ sở, Dịch tễ học các bệnh phổ biến, Dịch tễ học và bệnh truyền nhiễm, Dịch tễ học bệnh lây và không lây, Dược Dịch tễ học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, vắc xin, và hướng dẫn các học phần về Thực tập cộng đồng. Giảng dạy các đối tượng: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng hệ chính quy, liên thông chính quy và vừa làm vừa học.

Giảng dạy các tín chỉ Sau đại học: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Thống kê- Dân số học, Tin học ứng dụng trong NCSK, Dịch tễ học can thiệp, Dịch tễ học cơ sở, dịch tễ học các bệnh phổ biến, tham gia giảng Tin học ứng dụng trong nghiên cứu, Dịch tễ học cơ sở, Dịch tễ học các bệnh phổ biến, Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, Dược Dịch tễ học. Đối tượng giảng dạy Sau đại học gồm: CK1 Y học gia đình, CK1 YTCC, Cao học YTCC, CK2 tất cả đối tượng và các chuyên ngành Sau đại học khác.

Cập nhật nội dung giảng dạy và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Biên soạn và cập nhật tái bản các giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học.

Thực hiện các nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng liên quan đến các chủ đề về y tế công cộng cụ thể: chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em về thể chất và tinh thần, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, dịch tễ học bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm ở cộng đồng. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước, cũng như báo cáo khoa học tại các hội nghị liên quan trong nước và quốc tế. Đăng kí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: cấp trường, cấp Đại học Huế, và cán bộ cơ hữu là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Đại học Huế. Hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trẻ, các đề tài tốt nghiệp đại học, đề tài sau đại học.

Tham gia các dự án có liên quan đến Thống kê, Sức khoẻ bà mẹ, trẻ em (bạo hành, sức khoẻ tâm thần) và sức khoẻ người cao tuổi. Đón các đoàn khách, đối tác quốc tế đến thăm và làm việc tại khoa. Cán bộ giảng dạy của bộ môn đồng thời tham gia các hoạt động tại Viện nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng của Trường Đại học Y Dược Huế.

Cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến xử lý số liệu qua các phần mềm chuyên dụng (SPSS) và phát triển đề cương nghiên cứu khoa học thông qua Đơn vị Tư Vấn Phân Tích Số liệu Y Học thuộc Viện Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, trường Đại học Y Dược Huế.

Nhân sự: Bộ môn Dịch tễ học – Thống kê y tế và Dân số  hiện tại gồm tổng số 14 cán bộ viên chức, trong đó có 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ-GVC, 1 ThS Giảng viên chính, 7 ThS, 2 Bác sĩ YHDP ngạch giảng viên, 1 Cử nhân YTCC (kiêm thư ký khoa YTCC) và 1 kỹ thuật viên. Hiện tại, có 4 cán bộ đang học NCS (02 NCS tại Nhật Bản, 01 NCS tại Việt Nam và 01 NCS tại Thái Lan) và 1 cán bộ đang học Cao học YTCC tại Việt Nam.