Về chúng tôi

Quá trình hình thành

Khoa Y tế Công cộng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Y Dược Huế. Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học và Sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học; liên kết địa phương và phục vụ xã hội.

  • Năm 1976, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Tổ chức Y tế. Từ năm 1977, các bộ môn bắt đầu tham gia công tác giảng dạy.
  • Năm 1980, Bộ môn Tổ chức Y tế đổi tên thành Bộ môn Y học xã hội.
  • Tháng 3/2005, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định thành lập Khoa Y tế công cộng trực thuộc Trường Đại học Y Khoa Huế trên cơ sở hợp nhất hai Bộ môn: Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Y học xã hội.

Tầm nhìn

Là đơn vị dẫn đầu tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đào tạo về Y tế công cộng, triển khai các nghiên cứu ưu tiên và cung cấp, tư vấn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào nhu cầu cộng đồng.       

Sứ mạng

Cải thiện sức khỏe nhân dân trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bằng chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chiến lược

Tăng cường và mở rộng hợp tác hiệu quả trong đào tạo- tư vấn- nghiên cứu khoa học với các đối tác trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng sát hợp với nhu cầu xã hội ở Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Y Tế Công Cộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

  • Đội ngũ Khoa có 38 cán bộ cơ hữu, 100% CBVC có trình độ đại học trở lên trong đó có 04 Phó giáo sư, 09 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 05 Bác sĩ, 05 cử nhân.
  • Sinh viên & Học viên CN YTCC, BS. YHDP, Chuyên khoa I Y tế Công cộng, Chuyên khoa I Y học dự phòng, Cao học Y tế Công cộng, Chuyên khoa II Quản lý Y tế, Nghiên cứu sinh Y tế Công cộng
  • Cơ sở vật chất Tòa nhà Khoa YTCC có hệ thống phòng làm việc với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực YTCC.
  • Tổ chức Khoa có Ban chủ nhiệm Khoa, 3 liên Bộ môn, và các nhóm thư ký/thư ký hỗ trợ.
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC