#

Đào tạo Đại học

Khoa tham gia công tác giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau


Khoa tham gia công tác giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

  • Cử nhân Y tế công cộng hệ chính quy và liên thông vừa làm vừa học.
  • Bác sĩ Y học dự phòng hệ chính quy và liên thông chính quy.

Các học phần tham gia giảng dạy liên quan đến các chuyên ngành:

  • Tổ chức quản lý y tế
  • Giáo dục sức khoẻ và tâm lý y học
  • Thống kê y tế - dân số, sức khoẻ sinh sản
  • Dịch tễ học
  • Sức khỏe môi trường-nghề nghiệp
  • Dinh dưỡng-an toàn thực phẩm

Khoa thường xuyên hướng dẫn cho sinh viên đi thực tập cộng đồng tại các địa điểm thuộc các phường; xã ở thành phố Huế và một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh viên theo các đề tài phù hợp với chuyên ngành sinh viên đang theo học.

Ngoài ra Khoa còn biên soạn nhiều sách và giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy.

Khoa đã biên soạn và xuất bản được 29 giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy Đại học và Sau đại học tại Nhà xuất bản Y học và Đại học Huế.


 

  • Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế Công cộng: Xem chi tiết
  • Chương trình đào tạo Bác Sỹ Y học Dự phòng: Xem chi tiết