#

Các văn bản về đào tạo Đại học và Sau đại học

Các văn bản quy định về đào tạo


Click vào link bên dưới để xem chi tiết các văn bản


Đào tạo Đại học

 

 

Đào tạo Sau đại học


  1. Quy chế đào tạo Nghiên cứu sinh (Trình độ Tiến sĩ): 
    • Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (18/2021/TT-BGDĐT, Ngày 28/06/2021)   - Link