TS. Trần Bình Thắng

Bộ môn Giáo dục Sức khoẻ & Tâm lý Y học - Quản lý y tế

Thông tin

Giảng viên, Bộ môn Tâm lý Y học, giáo dục sức khỏe - Quản lý Y tế 

Lĩnh vực giảng dạy : Kinh tế Y tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Các đánh giá kinh tế y tế, gánh nặng bệnh tật, đánh giá các yếu tố nguy cơ  bệnh không lây (ung thư và đái tháo đường) và chăm sóc sức khỏe ban đầu, tình trạng/hiệu quả điều trị, dữ liệu lớn (Big data)

Thông tin liên hệ:

Tầng 3, Khoa YTCC, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Email: tbthang@huemed-univ.edu.vntranbinhthang@hueuni.edu.vn

 0000-0002-8179-4927

 

 

 

 

 

Giới thiệu

TS. Trần Bình Thắng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y tế Công cộng, sau đó theo học các chương trình sau đại học tại Hàn Quốc tập trung vào chính sách Y tế và kinh tế Y tế. 

Các chương trình đào tạo

 • Tiến sỹ  Y tế Công cộng 
 • Thạc sỹ Y tế Công cộng
 • Cử nhân Y tế Công cộng

Luận văn/luận án

Luận văn Thạc Sỹ: "Expected cigarette price premium on willingness to quit among men smokers in Da Nang city, Vietnam"

Luận án Tiến sỹ: "Cost-effectiveness analysis of colorectal cancer screening in Vietnam"

Công tác

2020- Nay: Giảng viên,  Bộ môn Tâm lý Y học, giáo dục sức khỏe - Quản lý Y tế, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

2015-2020: Trợ lý nghiên cứu/Dự án, tại Khoa Y tế Công cộng-Chính sách kiểm soát Ung thư, Viện Ung thư Quốc gia Hàn Quốc

2011-2015: Trợ lý nghên cứu, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Kinh nghiệm

 • Là phản biện (Reviewers) cho các tạp chí quốc tế và là báo cáo viên được mời một số hội thảo/hội nghị chuyên ngành về chính sách thuốc lá, chính sách và kiểm soát Ung thư. 
 • Điều phối viên cho nhiều hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế, dự án can thiệp, nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế Công cộng.
 • Chủ tịch hội sinh viên quốc tế, Phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Viện Ung thư Quốc gia Hàn Quốc
 • Đạt nhiều giải thưởng hội nghị quốc tế trong lĩnh vực Y tế công cộng, nghiên cứu về ung thư

Xuất bản

Bài báo quốc tế: 18 (WoS: SCIE   16);   Báo quốc nội: >20             

Cập nhật đến 23/6/2021

 1. Binh Thang Tran, Kui Son Choi, Dae Kyung Sohn, Sun-Young Kim, Jae Kyung Suh, Thanh Huong Tran, Thi Thanh Binh Nguyen, Jin-Kyoung Oh. (2021). Estimating cost-effectiveness of screening for colorectal cancer in Vietnam. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 
 2. Hoang, H. H., Tran, A. T. N., Nguyen, T. T. B., Nguyen, T. A. P., Le, D. D., Jatho, A., ... & Tran, B. T. (2021). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Associated Factors Among First-Year Elementary School Students. Journal of Multidisciplinary Healthcare14, 997-1005.
 3. Tung Nguyen Thanh; Bao Song Nguyen Tran; Ai Phuong Hoang Thi; Thang Tran Binh; Thong Ba Nguyen; Tam Le Minh; Quoc Huy Nguyen Vu; Thuan Dang Cong; (2021) HER2Ile655Val Single Nucleotide Polymorphism Associated with Early-Onset Breast Cancer Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention;  DOI: 10.31557/APJCP.2021.22.1.11
 4. Tran, Binh Thang, Kui Son Choi, Thanh Xuan Nguyen, Dae Kyung Sohn, Sun-Young Kim, Jae Kyung Suh, Van Sang Phan et al. "The Direct and Indirect Costs of Colorectal Cancer in Vietnam: An Economic Analysis from a Social Perspective." International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 1 (2021): 12. (SCIE, Scopus IF=2.849 - First-author)
 5. Van Bang Nguyen, Tam Thi Tran, Thi Ly Dang, Binh Thang Van Vy Hau Nguyen, Chi Van Le Tran, and Nguyen Dinh Toan. "Diabetes-Related Distress and Its Associated Factors Among Patients with Diabetes in Vietnam." Psychology Research and Behavior Management 13 (2020): 1181. (SCIE, Scopus IF=2.030 - Co-author)
 6. Tran BT, Pham NH, Nguyen TX, Choi KS, Sohn DK, Kim SY, Suh JK, Nguyen TD, Phan VS, Tran DT, Nguyen TT, Nguyen TTB, Nguyen MT, Oh JK. Measurement of Health-Related Quality of Life Among Colorectal Cancer Patients Using the Vietnamese Value Set of the EQ-5D-5L. Patient Prefer Adherence. 2020;14:2427-2437 https://doi.org/10.2147/PPA.S281500 (SCIE, Scopus IF=1.946- First-author)
 7. Han, Minji, Binh Thang Tran, Heeyoun Cho, and Jin-Kyoung Oh. "Economic burden of alcohol-related cancers in the Republic of Korea." Drug and Alcohol Dependence 217 (2020): 108295. (SCIE, Scopus IF=3.951 - Co-author)
 8. Jatho A, Tran BT, Cambia JM, Nanyingi M, Mugisha NM. Cancer Risk Studies and Priority Areas for Cancer Risk Appraisal in Uganda. Annals of Global Health. 2020; 86(1): 78, 1–24. DOI: https://doi.org/10.5334/aogh.2873 (SCIE, 2019 IF=1.192, - Co-author)
 9. Ton, T. T., Tran, A. T. N., Do, I. T., Nguyen, H., Nguyen, T. T. B., Nguyen, M. T., ... & Tran, T. B. (2020). Prevalence trends of pre-diabetes and diabetes and associated risk factors in Vietnamese adults. Epidemiology and Health, e2020029. https://doi.org/10.4178/epih.e2020029 (SCIE, Scopus - Corresponding author)
 10. Nguyen, VB, Nguyen, VVH, Tran, BT, Le, CV, Dang, CT, Baek, JH. Undifferentiated pleomorphic sarcoma of the thyroid: A case report and ƚiterature review. Clin Case Rep. 2020; 00: 1– 5. https://doi.org/10.1002/ccr3.2710 (ESCI, Scopus - Co-author.)
 11. Valencia ML, Tran BT, Lim MK, Choi KS, Oh JK. Association Between Socioeconomic Status and Early Initiation of Smoking, Alcohol Drinking, and Sexual Behavior Among Korean Adolescents. Asia Pacific Journal of Public Health. 2019 Jul;31(5):443-53. (SCIE, Scopus IF=1.743 - Co-author)
 12. 2019. Tran, B. T., Tran, D. T., Nguyen, K. M., Nguyen, X. T. T., Lim, M. K., Cho, S.-i., & Oh, J.-K. (2019). How Much Is Too Much? Estimating Effective Price-Hikes to Affect Smoking Behavior in Vietnam. Nicotine & Tobacco Research, 21(12), 1721-1726. doi:10.1093/ntr/ntz017 Issue Cover Fulltext (First author, SCI-E, IF =3.786)
 13. Tran, B. T., Oh, J. (2019). Impact of population-level tobacco control interventions on smoking quit intention in Vietnam. Tobacco Induced Diseases, 17(1), A80. https://doi.org/10.18332/tid/111037 ((SCI-E, IF= 2) - Conference proceeding
 14. Tran, Binh Thang, Minh Tu Nguyen, and Jin-Kyoung Oh. "Determinants of intentions to quit smoking among daily smokers in Vietnam: Results from Global Adult Tobacco Survey (GATS) in Vietnam 2010-2015". Tobacco Induced Diseases 17 no. 1 (2019): A24. doi:10.18332/tid/110916. ((SCI-E, IF= 2) - Conference proceeding
 15. Tran, Binh Thang, Bo Yoon Jeong, and Jin-Kyoung Oh. "The prevalence trend of metabolic syndrome and its components and risk factors in Korean adults: results from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2013." BMC Public Health 17, no. 1 (2017): 71. (First author, SCI-E, IF =2.567 )
 16. Lee, Sunghee, Jeonghee Lee, Il Ju Choi, Young-Woo Kim, Keun Won Ryu, Young-Il Kim, Jin-Kyoung Oh, Binh Thang Tran, and Jeongseon Kim. "Dietary inflammatory index and the risk of gastric cancer in a Korean population." Oncotarget8, no. 49 (2017): 85452.
 17. Kim, M. K., S. K. Myung, B. T. Tran, and B. Park. "Statins and risk of cancer: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials." Indian journal of cancer 54, no. 2 (2017): 470.
 18. Dang, T. N., Seposo, X. T., Duc, N. H. C., Thang, T. B., An, D. D., Hang, L. T. M., ... & Honda, Y. (2016). Characterizing the relationship between temperature and mortality in tropical and subtropical cities: a distributed lag non-linear model analysis in Hue, Viet Nam, 2009–2013. Global health action, 9(1), 28738.

Các bài bào quốc nội

Cập nhật đến 23/6/2021


1.    [2011] Effects of the use of Organophosphate and Carbamates pesticides on health of rice farmers in ThuaThien Hue Province. Journal of Practical Medicine, Ministry of health[Vietnamese]
2.    [2012] Essential skills and needs for scientific research of students in Hue University of Medicine and Pharmacy. Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy. [English]
3.     [2013] Correspondence between training and the functions performed at work for Bachelor of Public Health graduates trained at Hue University of Medicine and Pharmacy. Journal of Practical Medicine, Ministry of health (Vietnamese)
4.    [2013] Analysis of human resource situation and needs of doctors working in the Preventive Medicine system in Central and High-land areas, Vietnam. Journal of Practical Medicine, Ministry of health. [Vietnamese]
5.    [2013] Depression, suicidal ideation and anxiety among university students in central Vietnam: Prevalence and possible contributing factors, Journal of Practical Medicine, Ministry of health.  [Vietnamese]
6.    [2013] The relationship of adverse childhood experiences to mental health among medical students. Journal of Practical Medicine, Ministry of Health. [Vietnamese]
7.     [2014] Anthropometric traits, nutrition status, illness and related factors among the 1st year students at Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [Vietnamese]
8.    [2014] The prevalence of and association factors related to using contraceptive methods among the minority ethnic group. Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [Vietnamese]
9.    [2014] An examination of the prevalence of and causes factors leading to accident injuries in Binh Dinh.  Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [Vietnamese]
10.    [2014] Quality of life and related factors in post-menopausal women in Hue city, Vietnamese Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [Vietnamese]
11.    [2014] Depressive symptoms among post-menopausal women in Central Vietnam, Vietnamese Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [English]
12.     [2015] Prevalence of dementia among the elderly and health care needs for people living with dementia in an urban community of central Vietnam." Vietnam Public Health Journal (English)
13.    [2015] Stigma experiences among people with schizophrenia in central Vietnam. Vietnam Public Health Journal (English)
14.     [2015] Contributing factors to help-seeking behavior in mental health service of people with depression in Central Vietnam.  Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy (1859-383 [English]
15.    [2015] Determinants of missed opportunities for HIV testing among pregnant women attending antenatal care in Vietnam: A Cross-Sectional Survey". Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy (1859-3836) [English] 
16.    [2017] Physical activity and its related factors among high school students of Thua Thien Hue province application of the global physical activity questionnaire. Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine [Vietnamese]
17.    [2017] Prevalence of bullying, violence and related factors among high school student in Hue city in 2017. Vietnam Journal of Preventive Medicine. [Vietnamese]
18.    [2017] Hospice Palliative Care in South Korea and Viet Nam. Journal of Vietnam Medical.
19.     [2018] Physical activity and some factors associated among students in secondary schools in Hue city, 2017. Vietnam Journal of Preventive Medicine.  [Vietnamese]
20.    [2018] Nutritional status and related factors among secondary school student in Hue city. Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy (1859-383)
21.     [2019] Knowledge and practice on food safety among housepersons in Hue city, in 2017. Vietnam Journal of Preventive Medicine. [Vietnamese]
22.    [2019] Association between physical activity and depression, anxiety, stress among medical students at Hue university of medicine and pharmacy in 2018. Vietnam Journal of Preventive Medicine. [Vietnamese]
23.    [2020] Factors associated with hba1c among outpatients with type 2 diabetes mellitus. ". Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy (1859-383)
24.    [2020] Study of the factors associated to the academic motivation of the students of Hue University of Medicine and Pharmacy ". Journal of Medicine and Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy (1859-383)
25.    [2020] Breast Self Examination (Bse): Knowledge, Perception, And Practice Among High-School Students. Journal of Clinical Medicine. [Vietnamese]
26.    [2021] Description of physical activities of type 2 diabetes outpatients at Hue transportation hospital. Vietnam Journal of Preventive Medicine. [English]